Logo

De opdracht voor dit onderzoek werd in 2018 uitgeschreven door het Forum voor Amateurkunsten. Net zoals in 2008 werd de UGent (Vakgroep Sociologie, onderzoeksgroep CUDOS) aangesteld om het onderzoek uit te voeren.

De jaarlijkse subsidie voor het Forum voor Amateurkunsten werd echter stopgezet vanaf 1 januari 2019. Het team en bestuur van het Forum zorgden ervoor dat een deel van de opdrachten overgedragen werd aan het nieuwe Steunpunt Bovenlokale Cultuur (ondersteuning voor amateurkunstenorganisaties) en De Federatie (beleidskwesties).

De studie van 2019 beoogt naast het actualiseren van het profiel van de amateurkunstenaars ook het in kaart brengen van evoluties op het vlak van amateurkunstbeoefening. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan actuele uitdagingen voor de amateurkunstensector zoals bv. de opmars van digitale mogelijkheden, de spectaculaire groei van sociale media, de rol van diverse vormen van cultuureducatie en deze van het deeltijds kunstonderwijs in het bijzonder, de vroege uitstroom uit cultuureducatie, de toename van het vrijetijdsaanbod, het meer fluïde en minder ledengebonden maatschappelijk engagement, enz.