Privacyverklaring

Deze privacyverklaring biedt u gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw gegevens door de Vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent welke verantwoordelijk is voor dit onderzoek. Het doel van deze privacyverklaring is u te informeren over de gegevens die wij gebruiken, de redenen waarvoor wij deze gegevens gebruiken, hoe lang deze bewaard worden, met wie deze gegevens gedeeld worden en welke rechten u heeft betreffende uw gegevens.

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De Vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent is een instelling van Belgisch recht die opdrachten van algemeen belang vervult. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens van het onderzoek waarvoor u bent uitgenodigd. De gegevensverwerking, door middel van de vragenlijst, maakt deel uit van een onderzoeksproject naar de vrijetijdsbesteding van Vlamingen van 14 jaar en ouder. De Vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent voert dit onderzoek uit in opdracht van het Steunpunt voor Bovenlokaal Cultuurwerk. Met dit onderzoek wensen we de vrijetijdsbesteding van Vlamingen in kaart te brengen. Daarbij zal extra aandacht gaan naar cultuurparticipatie. Op basis van dit onderzoek zullen we beleidsaanbevelingen formuleren aan het Steunpunt voor Bovenlokaal Cultuurwerk.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verzamelen en gebruiken uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven vermelde opdracht. Het gaat hier steeds om gegevens die niet toelaten om u als persoon te kunnen identificeren. Om analyses te kunnen doen naar uw achtergrond vragen wij bijvoorbeeld naar uw geboortejaar en geslacht. Dit geeft ons voldoende informatie over uw leeftijd bij benadering, zonder dat wij u persoonlijk kunnen identificeren op basis van uw exacte geboortedatum. Daarnaast zal de vragenlijst u in algemene bewoordingen vragen naar uw gezins, woon- en werksituatie. De meerderheid van de vragen betreft uw vrijetijdsbesteding en in het bijzonder cultuurparticipatie. Wij verwerken geen identificatie- en/of contactgegevens. Dit is ons wettelijk verboden door de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Uw naam, adres en woonplaats om u uit te nodigen zijn enkel in het bezit van het Rijksregister. Alle communicatie die u ontvangt is door hen verstuurd. Wij beschikken enkel over een geanonimiseerde code die u terugvindt op de enveloppe van de brieven. Met deze code kunnen wij nagaan of u heeft deelgenomen aan het onderzoek en, indien nodig, het Rijksregister opdracht geven om u maximaal twee herinneringen te sturen. De antwoorden op de vragenlijst die u ons ter beschikking stelt, kunnen enkel gekoppeld worden aan deze geanonimiseerde code en niet aan uw persoonsgegevens. De gegevens worden daarom beschouwd als gecodeerd. Nadat het onderzoek wordt afgerond, verwijdert het Rijksregister uw identificatie- en contactgegevens en de geanonimiseerde code, waarna de gegevens beschouwd worden als geanonimiseerd. Dit zijn dus geen persoonsgegevens meer. Een uitzondering hierop is uw postcode of gemeente, die gevraagd wordt als onderdeel van de enquête. Dit gegeven is net als alle andere vragen facultatief waardoor u niet verplicht bent deze in te vullen. Het is aldus onmogelijk en verboden om een koppeling te maken tussen u (uw identificatie- en/of contactgegevens) en uw antwoorden op de vragenlijst.  

3. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw identificatie- en/of contactgegevens zullen nooit in ons bezit zijn en blijven altijd enkel in het bezit van het Rijksregister. Het Rijksregister houdt een bestand bij met uw persoonsgegevens voor het verzenden van de uitnodiging en herinneringen. Dit bestand wordt na afloop van de studie vernietigd.

4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw identificatie- en/of contactgegevens blijven enkel in het bezit van het Rijksregister, en worden nooit met anderen gedeeld, ook niet met ons. Enkel de gegevens die u ons meedeelt tijdens het invullen van de vragenlijst komen in ons bezit. Uw antwoorden op de vragenlijst worden enkel anoniem verwerkt. De resultaten van het onderzoek zullen alleen in de vorm van tabellen verwerkt en gerapporteerd worden, waarbij niemand uw antwoorden of identiteit kan achterhalen. Deze tabellen worden gepubliceerd in een rapport voor beleidsmakers en in wetenschappelijke tijdschriften.

5. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

In overeenstemming met Artikel 13 van The EU General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) beschikt u over verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens (klik hier voor meer informatie over uw wettelijke rechten). Zolang het bestand met uw identificatie- en/of contactgegevens dat het Rijksregister gebruikt voor het verzenden van de uitnodiging en herinneringen niet werd verwijderd (ten laatste op 30 juni 2019), kunt u deze rechten uitoefenen. Van zodra dit bestand verwijderd werd is er sprake van geanonimiseerde data waardoor de uitoefening van uw rechten de facto onmogelijk is geworden, doordat het Rijksregister u niet meer kan identificeren als deelnemer aan het onderzoek. Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring gaat uw expliciet akkoord met de verwerking van de gegevens die u ons ter beschikking stelt door de vragenlijst in te vullen. Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, staat het u steeds vrij om een vraag niet te beantwoorden. In dat geval is het feitelijk onmogelijk om deze gegevens te verwerken. Ook als u de vragenlijst heeft ingevuld, maar nadien bezwaar heeft tegen de gegevensverwerking, beschikt u over het recht om uw toestemming tot verwerking te beperken of zelfs in te trekken.

Met betrekking tot uw gegevens beschikt u over de volgende rechten:

• Recht op toegang: U kunt informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van deze persoonsgegevens.

• Recht op rectificatie: U kunt vragen om uw gegevens aan te passen indien u meent dat uw gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.

• Recht op wissing: U kunt vragen om uw gegevens te laten verwijderen.

• Recht op beperking van gegevensverwerking: U kunt vragen om uw gegevens te schrappen voor het doel van gegevensverwerking.

• Recht op het intrekken van uw toestemming: U kunt uw toestemming om uw gegevens te verwerken intrekken.

• Recht op het indienen van een klacht: U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, in dit geval de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dit kan via deze link.

6. Hoe kunt u contact opnemen voor bijkomende vragen?

U kunt steeds contact opnemen met het projectteam via het volgende mailadres: sociologie@ugent.be De Universiteit Gent beschikt ook over een verantwoordelijke voor gegevensbescherming, of Data Protection Officer (DPO). Deze persoon is aangemeld bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens door de VUB gebeurt in overeenstemming met het privacybeleid van de VUB en de toepasselijke privacywetgeving. De Data Protection Officer is per mail bereikbaar via dpo@ugent.be.